• pes-senior

Poruchy správania psov a mačiek v seniorskom veku

2018-06-18T12:57:00+02:00 Články, Poruchy správania|

Neustále sa zvyšujúca úroveň poskytovaných veterinárnych služieb, zlepšujúce sa životné podmienky psov a mačiek, hlavne tých, ktorí sú držaní v bytoch, a kvalitnejšia výživa a starostlivosť vedú k predlžovaniu života psov a mačiek. Nie je ničím výnimočným, keď sa psi dožívajú veku 13 – 15 rokov, mačky aj viac.

Proces starnutia sám osebe nie je choroba, avšak s ním prichádzajúce nevyhnutné zmeny v organizme prinášajú zdravotné a behaviorálne problémy, ktoré musia majitelia a veterinárni lekári riešiť.

Najčastejšími zdravotnými ťažkosťami starších zvierat, kvôli ktorým ich majitelia vyhľadajú pomoc veterinárneho lekára, sú:

zhoršená pohybová aktivita, sťažené vstávanie a krívanie, problémy s trávením alebo prejavy ochorení srdcovocievneho systému.

Problémy so správaním, ktoré súvisia so starnutím mozgu, ako je nadmerné spanie, spomalená alebo chýbajúca reakcia na predtým naučené povely a známe podnety, občasná zmätenosť a dezorientácia v známom prostredí, prípadne ojedinelé „nehody“ s pošpinením sa v dome, však ostávajú často nepovšimnuté, alebo sa ospravedlňujú slovami “veď už má svoj vek“…

Aj tieto problémy sa však, tak ako u ľudí, dajú ovplyvniť zmenou životného štýlu, podávaním vhodných liekov a obohatením výživy a prostredia. Je dôležité, aby majitelia vedeli, čo majú pri starnutí svojich miláčikov očakávať, mohli tak včas rozpoznať prvé signály starnutia mozgu, a čím skôr vyhľadali veterinárneho lekára. Najvhodnejšou cestou k zlepšeniu, stabilizácii alebo spomaleniu procesu je včasná intervencia.

Veterinárna medicína síce nemôže ponúknuť žiadne zázračné riešenie, ktoré by tieto problémy vyliečilo, ale zavedením príslušnej liečby a opatrení je možné zabezpečiť skvalitnenie a snáď aj predĺženie života zvieraťa.

pes-senior

Najznámejším neurodegeneratívnym ochorením u ľudí je Alzheimerova choroba, u zvierat sa ochorenie s podobnými prejavmi nazýva kognitívna dysfunkcia alebo Syndróm kognitívnej dysfunkcie (Cognitive dysfunction syndrome – CDS). Ide o poruchu vnímania a rozpoznávania, pamäte a učenia, a jej príčinou sú postupujúce degeneratívne zmeny v mozgu.

Obvyklý nástup príznakov u psov je vo veku 11 a viac rokov, ale nie je zriedkavý výskyt ojedinelých miernych prejavov aj vo veku 7-8 rokov. U mačiek sa ochorenie môže začať prejavovať neskôr. Pre toto ochorenie nebola pozorovaná plemenná predispozícia, ale vyšší výskyt sa zaznamenal u menších psov, samíc a kastrovaných zvierat.

 

Prejavmi CDS sú:

 • dezorientácia a zmätenosť (zviera je „stratené“ v známom prostredí, ostane stáť v rohu alebo za nábytkom a nevie sa odtiaľ dostať; pred odchodom z domu stojí pred nesprávnymi dverami alebo na neprávnej strane dverí; menej reaguje na podnety, má problémy so spoznávaním známych ľudí, zvierat alebo miest, atď.)
 • zmeny v sociálnych vzťahoch (znížený alebo naopak zvýšený záujem o sociálny kontakt s majiteľom, inými ľuďmi alebo zvieratami; zviera nereaguje na meno, alebo nespoznáva majiteľa a menej ho víta po návrate; objaví sa predtým nepozorovaný strach alebo agresivita voči známym ľuďom alebo zvieratám, zaliezanie, vyhýbanie sa spoločnosti majiteľa)
 • zmeny v cykle spánok – bdenie (nadmerné spanie cez deň, nepokojný spánok alebo bdenie v noci a blúdenie po dome)
 • strata návykov čistotnosti (napriek predošlému výcviku na čistotnosť sa pes prestane pýtať von, zabúda sa vyšpiniť vonku a vyšpiní sa doma bezprostredne po návrate a pred očami majiteľa; mačka špiní mimo svojej toalety)
 • zmeny v aktivite (znížená alebo zvýšená, stereotypné správanie; prejavy nepokoja a úzkosti, depresia alebo apatia; znížený záujem o skúmanie prostredia; uprené pozeranie „do neznáma“, fixácia na objekty alebo chniapanie po nich; nadmerné lízanie majiteľov alebo objektov v domácnosti)
 • úzkosť, agitovanosť (novovzniknuté strachy a fóbie; separačná úzkosť; nadmerná vokalizácia; zvýšená dráždivosť až agresivita)
 • zmeny hygienických návykov (zvýšené čistenie častí tela, alebo naopak znížený záujem o hygienu)
 • redukcia učenia sa, strata pamäte (oslabená reakcia na známe naučené povely, znížená schopnosť splniť úlohy; neschopnosť alebo spomalenie pri učení sa nových úloh)
 • znížená reakcia na podnety (nereaguje na verbálne povely/maškrty; oslabená reakcia na vizuálne, zvukové a čuchové podnety)
 • zmeny apetítu (zvýšený záujem o jedlo, rýchle jedenie alebo naopak znížený záujem o jedlo)

Diagnostika

Prvým krokom je podrobná anamnéza a vyplnenie dotazníka k poruchám správania a dotazníka k CDS. Informácie sú získavané od majiteľa, preto je výhodou, keď je majiteľ všímavý a pozorný, a vie poskytnúť čo najpodrobnejšie informácie o zdravotných ťažkostiach a problémovom správaní svojho zvieraťa.

Keďže každý z uvedených príznakov môže mať aj čisto medicínsku príčinu (napr. špinenie v dome môže byť spôsobené ochorením močových ciest alebo tráviaceho aparátu, alebo metabolickým ochorením ako je cukrovka; dezorientácia môže byť následkom oslabenia alebo straty zraku a sluchu; príčinou agresivity alebo neochoty o kontakt s majiteľom môže byť bolestivé ochorenie, napr. artritída, zápal uší, atď.), je potrebné základné klinické vyšetrenie, vyšetrenie krvi a moču, prípadne ďalšie vyšetrenia. Tieto vyšetrenia majú význam aj vzhľadom na ďalšiu liečbu CDS a prípadných ďalších zdravotných problémov. Používané lieky môžu mať vedľajšie účinky a môžu zaťažovať niektoré orgány, takže je potrebné dávku prispôsobiť zdravotnému stavu pacienta.

Medikamentózna a podporná liečba

Prvoradé je riešenie každého zdravotného problému, ktorý by mohol viesť k uvedeným príznakom, keďže neliečené príznaky (napr. bolestivá artritída alebo zápal močových ciest) môžu ovplyvňovať výsledok liečby CDS.

Liečba samotnej kognitívnej dysfunkcie pozostáva z podávania špecifických medikamentov a výživových doplnkov, z modifikácie správania, fyzickej a mentálnej stimulácie zvieraťa a obohatenia prostredia.

Pri liečbe niektorých príznakov CDS je možné využiť aj alternatívne spôsoby liečby -homeopatiu, fytoterapiu, Bachovu kvetovú terapiu, aromaterapiu a feromónovú terapiu.

Hoci je kognitívna dysfunkcia zdravotný problém a vyžaduje si medicínsku liečbu, jeho významnou zložkou je poruchové správanie, preto súčasťou liečby musí byť aj modifikácia správania s použitím metód desenzibilizácie, kontrapodmieňovania a ďalších.

Fyzická a mentálna stimulácia zvieraťa, obohatenie prostredia

Zistilo sa, že aj zvieratá potrebujú s pribúdajúcim vekom viac mentálnej a fyzickej stimulácie. Je veľkou chybou nechávať staré zviera celý deň spať a izolovať ho od diania v domácnosti, urýchľuje sa tak jeho fyzický a mentálny úpadok. Dôležité je naďalej pokračovať s prechádzkami, výcvikom, hrami a inými aktivitami, aby sa proces úpadku čo najviac oddialil alebo spomalil.

Na mentálnu stimuláciu psa aj mačky možno využiť rôzne motivačné hračky, t.j. hračky plniteľné chutným krmivom alebo maškrtami.

Prevencia

 • preventívne prehliadky zdravých psov a mačiek v strednom veku a seniorov 1x ročne, u zvierat so zdravotným ochorením podľa jeho charakteru aj častejšie; prehliadka by mala okrem vyšetrenia zdravotného stavu zhodnotiť aj prípadné zmeny v správaní zvieraťa
 • úprava kŕmenia a preventívne podávanie nutričných doplnkov od veku 8 rokov
 • neustála fyzická a mentálna stimulácia zvierat

 


Použitá literatúra:

G.M.Landsberg, S.Denenberg: Behaviour problems in the senior pets, BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioural Medicine, 2010

K.L.Overall: Successful brain ageing in dogs, DVM Newsmagazine, 2010

S.Heath: Canine Dementia – Its Diagnosis, Treatment and Medical Differentials, http://www.vin.com/proceedings, 2004

L.Haug: Environmental enrichment for dogs and cats, http://veterinarycalendar.dvm360.com, 2009


Autor článku: MVDr. Zuzana Stražanová

© MVDr. Zuzana Stražanová. Článok môže byť šírený, kopírovaný a používaný iba pre nekomerčné účely, a to len v neskrátenej podobe a s uvedením autorky článku a zdroja s aktívnym odkazom.